శ్రీవారి ‘అష్టదళ పాదపద్మారాధన’ అంటే ఏమిటి? రిజిష్టర్ ఎలా చేసుకోవాలి?

ఓం నమో వేంకటేశాయ! శ్రీ వారి సేవలలో ఎన్నో అపూర్వమైనవి, విశేషమైనవి, ఆనందదాయకమైనవి, అఖండ పుణ్య ప్రదాయమైనవి, సకల పాప హరణమైనవి.…