కిడ్నీ సమస్యలకు డాక్టర్ ఖాదర్ వలి గారు సూచించే సహజ పరిష్కారం

కషాయాలు: మొదటి వారం పారిజాతం ఆకుల కషాయం – ఉదయం, సాయంత్రం రెండవ వారం కొత్తిమీర ఆకుల కషాయం – ఉదయం,…