బల్లి చేసింది! మనం చేయలేమా?

జపాన్ లో ఒకతను తన ఇంటిని పునర్నిర్మించడానికి చెక్కతో చేసిన గోడలు కూల్చివేయాల్సి వచ్చింది. ఈ క్రమం లో ఒక గోడపై తన పని చేస్కుంటూ ఉండగా ఆ గోడ వెనక ఒక బల్లి కాళ్ళ వేళ్ళకు మేకు దిగి ఉంది. సాధారణంగా జపాన్ లో చెక్క గోడల మధ్య కొంచెం ఖాళీ కలిగి ఉంటాయి. ఆ గోడల మధ్య బల్లి ఇలా కన్పించేసరికి చాల బాధేసింది కారణం తాను ఆ మేకు కొట్టి ఐదు సంవత్సరాలు అయ్యిందట. అదే సమయంలో ఆశ్చర్యపడ్డాడు..కారణం అది ఐదు సంవత్సరాలు ఎలా బతికింది? తిండి ఎలా తింటుంది అని? అతను తన పనిని ఆపి, ఆలా దానినే చూస్తూ ఉన్నాడు…చాలాసేపటికి ఒక బల్లి తన నోటితో ఆహరం తెచ్చి ఆ బల్లి నోట్లో పెట్టింది అంతే అది చూసిన అతను ఆశ్చర్యంతో కూడిన బాధతో అక్కడే ఆలా ఉండిపోయాడు.

ఆలోచించండి!
ఇలా మీ భర్తకో/భార్యకో చేయగలరా?
మిమ్మల్ని తొమ్మిది నెలలు కనీ పెంచినా మీ అమ్మకు చేయగలరా?
లేదా మీ తండ్రి, స్నేహితులు, సోదరులు మరియు సోదరీమణులు?

గమనించండి ఒక చిన్న జీవి చేసినంత మనం చేయలేమా?
మిమల్ని ప్రేమించేవారిని నిర్లక్ష్యం చేయొద్దు!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *