సిరి ధాన్యాలతో గంజి ఎలా చెయ్యాలి?

ముందుగా ఒక గ్లాస్ కొర్రలు తీసుకొని మిక్సీ లో పల్స్ చేయాలి. పల్స్ అనగా కొద్దిగా పిండి, కొద్దిగా నూక, కొద్దిగా బియ్యం ఉంటుంది. దాన్ని ఒక రెండు గ్లాస్ నీళ్లు వేసి శుభ్రం గా కడగాలి.

ఆ తరువాత అందులో పది గ్లాసులు నీళ్లు వేసి రాత్రి అంతా నానపెట్టాలి. ఉదయం సన్నని మంట మీద ఒక పదిహేను నిముషాలు ఉడకనీయండి.

తయారు అయిన గంజి ని వెంటనే తాగకండి. సాయంత్రం వరకు ఉంచుకొని తాగండి. పొద్దున్న మళ్ళా అలానే నానా పెట్టండి సాయంత్రం ఉండకపెట్టండి. రాత్రి తయారు చేసిన గంజి ని ఉదయం తాగండి.

గంజిని ఇలా ఏడు ఎనిమిది గంటలు ఉంచటం వలన అందులో ఫెర్మెంటేషన్ మొదలవుతుంది. ఇది శరీరానికి చాలా ఆరోగ్యకరం.

సిరి ధాన్యాలు

  • కొర్రలు
  • సామలు
  • ఊదలు
  • అరికలు
  • అండు కొర్రలు

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *