బల్లి చేసింది! మనం చేయలేమా?

జపాన్ లో ఒకతను తన ఇంటిని పునర్నిర్మించడానికి చెక్కతో చేసిన గోడలు కూల్చివేయాల్సి వచ్చింది. ఈ క్రమం లో ఒక గోడపై…