సిరిధాన్యలు అంటే ఏమిటి? ఎన్ని రకాలు?

చిరుధాన్యాలు ఆరోగ్యానికి సిరిధాన్యలు. ఈ సిరిధాన్యాలు పూర్వకాలంలో నుండి వాడుకలో ఉన్నవే, కానీ క్రమేపీ మన ఆహారపు అలవాట్లలో వచ్చిన మార్పు…

కిడ్నీ సమస్యలకు డాక్టర్ ఖాదర్ వలి గారు సూచించే సహజ పరిష్కారం

కషాయాలు: మొదటి వారం పారిజాతం ఆకుల కషాయం – ఉదయం, సాయంత్రం రెండవ వారం కొత్తిమీర ఆకుల కషాయం – ఉదయం,…