ఓ డాక్టర్ కథ! ఎవరినీ ఒక అంచనా వేయద్దు

ఓక అబ్బాయికి అత్యవసర శస్త్రచికిత్స చేయడం కోసం ఒక డాక్టర్ గారు కంగారు కంగారుగా ఆస్పత్రికి చేరుకున్నారు. చేరగానే తన దుస్తులను…

అందరి జీవితంలో ఒక కథ వుంటుంది!

24 ఏళ్ళ ఒక కుర్రాడు రైలు కిటికీ నుండి చూస్తూ..”నాన్న చెట్లు వెనక్కి వెళ్తున్నాయి” తండ్రి ఒక చిరునవ్వు నవ్వాడు..కాని పక్కనే…