సిరి ధాన్యాలతో గంజి ఎలా చెయ్యాలి?

ముందుగా ఒక గ్లాస్ కొర్రలు తీసుకొని మిక్సీ లో పల్స్ చేయాలి. పల్స్ అనగా కొద్దిగా పిండి, కొద్దిగా నూక, కొద్దిగా…