పశువులలో వచ్చు వ్యాధులు – పశువైద్య శాస్త్రము

పశువులలో వచ్త్చే వ్యాధులు, వాటి యొక్క వ్యాప్తి, వ్యాధి కారకాలు లక్షణాలు నిర్ధారణ, చికిత్స, నివారణ మొదలగు వివరములను తెలిపే శాస్త్రమును…