అందరి జీవితంలో ఒక కథ వుంటుంది!

24 ఏళ్ళ ఒక కుర్రాడు రైలు కిటికీ నుండి చూస్తూ..”నాన్న చెట్లు వెనక్కి వెళ్తున్నాయి” తండ్రి ఒక చిరునవ్వు నవ్వాడు..కాని పక్కనే…

బల్లి చేసింది! మనం చేయలేమా?

జపాన్ లో ఒకతను తన ఇంటిని పునర్నిర్మించడానికి చెక్కతో చేసిన గోడలు కూల్చివేయాల్సి వచ్చింది. ఈ క్రమం లో ఒక గోడపై…